archiwum

Na Pomorzu ma powstać infrastruktura dla turystyki kajakowej. Przewiduje to projekt „Kajakiem przez Pomorze”, który został uznany jako jeden z trzech potencjalnych przedsięwzięć strategicznych Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014 -2020.  

archiwum
archiwum

Projekt ma na celu nie tylko poprawę warunków do uprawiania kajakarstwa na najbardziej popularnych rzekach ale również umożliwienie pływania kajakami w zupełnie nowych miejscach.

Plany za­kła­da­ją, że w wo­je­wódz­twie po­mor­skim po­wsta­nie co naj­mniej 15 ta­kich szla­ków, z przy­sta­nia­mi i sta­ni­ca­mi. Wyznaczono około 300 miejsc, w któ­rych ma po­wstać in­fra­struk­tu­ra dla tu­ry­stów ka­ja­ko­wych, m.​in. przy­sta­nie, miej­sca bi­wa­ko­we (sta­ni­ce), miej­sca do roz­po­czę­cia lub za­koń­cze­nia etapu, tzw. prze­no­ski – czyli miej­sca słu­żą­ce do obej­ścia na­tu­ral­nych bądź sztucz­nych prze­szkód na wo­dzie. Szla­ki mają być ozna­ko­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne w in­fra­struk­tu­rę słu­żą­cą do utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Część szla­ków ma się łą­czyć w dłuż­sze trasy ka­ja­ko­we. Pro­jekt prze­wi­du­je również dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne i mo­ni­to­ring ruchu ka­ja­ko­we­go w re­gio­nie.

Dokument określający lo­ka­li­za­cję in­fra­struk­tu­ry i spo­so­by za­go­spo­da­ro­wa­nia po­mor­skich szla­ków wod­nych dla tu­ry­sty­ki ka­ja­ko­wej ma być gotowy do stycznia 2015 roku.

Prawdopodobny koszt realizacji projektu to około 50 mln złotych. Pieniądze mają pochodzić z funduszy unijnych i budżetów gmin.

REKLAMAPie­nią­dze mają po­cho­dzić z fun­du­szy unij­nych i bu­dże­tów gmin. Pla­nu­je się, że pro­jekt zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­ny w la­tach 2014-2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.