fot. Julia Nowak

Pełnienie funkcji wójta gminy Cewice to trudne zadanie?

Patrzę na to z dwóch stron. Z jednej strony to z pewnością wymagające zajęcie, które pochłania zdecydowaną większość mojego czasu, często kosztem rodziny.  Z drugiej strony wiem, że to co robię, służy mieszkańcom naszej gminy, temu by żyło im się lepiej, a to zobowiązuje. Sam nie zrobiłbym wiele, mam wielkie uznanie dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach, którzy bezpośrednio te wszystkie zadania wykonują.

Pewnie przydało się Panu doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy na kierowniczych stanowiskach w Maszewie?

Tak. Doświadczenie zdobyte przez ponad dwadzieścia lat pracy w drożdżowni w Maszewie Lęborskim jest nieocenione. Kierowanie dużymi zespołami ludzi, ich motywowanie w osiąganiu założonych celów, metody rozwiązywania konfliktów, współpraca z firmami zewnętrznymi to umiejętności, które bardzo przydają się w pracy samorządowej.

Komitet wyborczy, którego kandydatem na wójta był Pan trzy lata temu, funkcjonował pod nazwą „Czas na zmiany”. To spore zobowiązanie. Udało się te zmiany wprowadzić?

Sądzę, że zmiany widzą mieszkańcy naszej gminy i goście. Zmieniło i zmienia się wiele rzeczy.  Dotyczą one kontaktów z mieszkańcami, współpracy z Jednostką Wojskową w Siemirowicach, ilości i skali inwestycji w infrastrukturę techniczną, drogi i chodniki czy tereny rekreacyjne. Zmiany wprowadzamy sukcesywnie w miarę tworzonych projektów, pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację i własnych możliwości finansowych. Największe z realizowanych zadań to budowa sieci kanalizacyjnej łączącej największe miejscowości gminy, zagospodarowanie brzegów jezior Siemirowickiego, Bukowińskiego i doliny Czarnego Potoku. Konsekwentnie remontujemy i budujemy drogi gminne, chodniki i współfinansujemy remonty dróg powiatowych.

Nie tylko w gminie Cewice, lecz w całym regionie, wciąż słychać narzekania na infrastrukturę drogową i służbę zdrowia. Co udało się zrobić do tej pory, aby polepszyć warunki życia mieszkańców?

W zakresie infrastruktury transportowej dofinansowaliśmy w 50% kompleksowe remonty dróg powiatowych: w Maszewie Lęborskim, odcinki między Łebunią i Cewicami, i ostatnio ok. 3,5 km drogi Kamieniec – Siemirowice. Corocznie remontujemy gruntownie po kilka kilometrów dróg gminnych (we wszystkich sołectwach). Dokonaliśmy całkowitej wymiany chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Cewicach.

Zadania ochrony zdrowia realizowane są w Gminie Cewice przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej. Korzystają one z pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia. Dzięki zmodernizowanym przez Gminę Cewice pomieszczeniom dla zakładu rehabilitacji uzyskał on wyraźnie wyższy kontrakt z NFZ i nasi mieszkańcy uzyskali możliwości dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych, praktycznie bez oczekiwania na nie. W porozumieniu z jednym z NZOZ przygotowywane są pomieszczenia dla gabinetów innych lekarzy specjalistów, którzy w najbliższym czasie powinni rozpocząć przyjęcia pacjentów.

fot. Julia Nowak
fot. Julia Nowak

W sąsiednich gminach kryzys przechodzi oświata. Zamykane są małe wiejskie szkoły, często bardzo ważne dla lokalnej społeczności. W gminie Cewice udało się tego uniknąć?

W naszej gminie mamy pięć szkół publicznych i dwie niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia. Dwie z nich to szkoły małe z liczbą uczniów poniżej 50. Do chwili obecnej udało się je wszystkie utrzymać. Mamy świadomość jak ważną rolę pełnią one w społecznościach lokalnych. Wspieramy ich funkcjonowanie, remontujemy budynki szkolne w zakresie, na jaki pozwalają finanse.

Mieszkańców z pewnością ciekawi, jak duże zmiany zaszły w gminnym portfelu. Co wspólnie z radą zmienił pan w budżecie w ostatnich latach?

W ciągu ostatnich trzech lat budżet gminy Cewice wzrósł z kwoty 26,3 mln złotych w roku 2010 do ok. 40 mln zł w roku 2013. Wzrost jest spowodowany przede wszystkim zwiększeniem zakresu inwestycji. Nakłady inwestycyjne wzrosły z 3,4 mln zł do 9,6 mln zł. W latach 2011-2013 łączne nakłady na zadania inwestycyjne wyniosą 14,2 mln zł.  Inwestycje realizowane są głównie z kredytów i środków unijnych. Stąd wzrost zadłużenia gminy z 4,2 mln zł w roku 2010 do 7,5 mln zł w roku 2013. Taki poziom zadłużenia gminy jest daleki od dopuszczalnych progów ustawowych. Dość powiedzieć, że wskaźnik zadłużenia wyniesie na koniec roku 2013 ok. 23% przy dopuszczalnym poziomie 60%.

Pojawia się zarzut, że znacząco wzrosły koszty utrzymania urzędu gminy. Skąd potrzeba zwiększenia nakładów w tym przypadku?

Taki zarzut formułują niektórzy radni opozycyjni. Wzrost kosztów utrzymania Urzędu Gminy z kwoty 2,4 mln zł w roku 2010 do ok. 3,0 mln zł w roku 2013 ma kilka przyczyn: pierwsza to typowy inflacyjny wzrost kosztów materialnych (energia, łączność, materiały biurowe etc.), druga to rozłożony na 3 lata remont budynku urzędu, którego stan techniczny oraz warunki obsługi interesantów były fatalne. Co roku przeznaczamy na ten cel ok.100 tys. złotych. Następna przyczyna to wzrost podatku od nieruchomości, który płaci urząd na rzecz Gminy Cewice – wzrastał o ok. 60 tys. zł rocznie – z tytułu oddanych do użytku nowych obiektów. Kolejna przyczyna wzrostu to stopniowa regulacja płac urzędników, z których większość ma wykształcenie wyższe. Uważam, że za dobrą pracę należy godziwie wynagradzać. Na początku kadencji zastałem sytuację, kiedy to średnia płaca wynosiła ok. 2500 zł brutto. Przez ten okres udało się doprowadzić do podwyższenia jej do poziomu 2900 zł brutto. Dla porównania średnia płaca w kraju wynosi obecnie 3612 zł brutto.

Duże kwoty na inwestycje to z pewnością konieczność w przypadku realizowania projektów unijnych, a tych w całej gminie było całkiem sporo.

W latach 2011-2013 złożyliśmy ponad 30 wniosków o dofinansowanie naszych przedsięwzięć. Większość, bo 21 z nich, uzyskała wsparcie finansowe. Kilka jeszcze podlega procedurze kwalifikacyjnej. Łączna wartość zakwalifikowanych do realizacji zadań wynosi ponad 12,7 mln zł, przy kwocie dofinansowania zewnętrznego wynoszącej 8,4 mln zł. Najpoważniejsze przedsięwzięcia to budowa sieci kanalizacyjnych tranzytowych i zbiorczych w Łebuni, Osowie, Siemirowicach, Kamieńcu i Cewicach. Ich wartość kosztorysowa opiewa na 7,3 mln zł.

Projekt rozbudowy gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej wciąż nie umożliwił stworzenia takiej infrastruktury w Pieskach. Kiedy mieszkańcy tej miejscowości mogą spodziewać się realizacji inwestycji przy ich posesjach?

Miejscowość Pieski ma najbardziej rozproszoną zabudowę w całej Gminie Cewice. Prawdopodobnie obawa o koszty budowy sieci wodno-kanalizacyjnych była przyczyną ciągłego odwlekania rozwiązania tej sprawy. My przygotowaliśmy w roku 2011 koncepcję budowy sieci wodociągowej dla tej miejscowości. W kwietniu 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu technicznego. Wykonawca projektu nie dotrzymał terminu wykonania umowy. Obecnie jest na etapie ostatecznych uzgodnień i zgłoszenia projektu do pozwolenia na budowę. Na rok 2014 planujemy rozpoczęcie prac przy nowym ujęciu wody i pierwszych odcinkach wodociągu.

Jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków to na terenie tego sołectwa ze względu na typ osadnictwa, możliwa jest tylko budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub ewentualnie małych oczyszczalni lokalnych. Sukcesywnie wykonujemy koncepcje rozwiązania problemu oczyszczania ścieków w kolejnych sołectwach nienależących do tzw. aglomeracji Lębork a następnie projekty techniczne instalacji. Obecnie wykonujemy te dokumenty dla sołectw Unieszyno i Popowo.

Niedawno w Cewicach powstał cmentarz komunalny. Jakie znaczenie dla gminy ma ta inwestycja?

W Cewicach na istniejącym cmentarzu parafialnym kończy się już miejsce na nowe groby. Sąsiadujący z cmentarzem teren należał do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Gmina Cewice przejęła go nieodpłatnie z przeznaczeniem na cmentarz komunalny. Wykonaliśmy pełną dokumentację i otrzymaliśmy w roku 2012 pozwolenie na budowę. W tym roku zadanie to zostało wprowadzone do budżetu i wykonano pierwsze prace: makroniwelację terenu, ogrodzenie, parking wraz z drogą dojazdową, wodociąg. W roku 2014, po wybudowaniu kwater, oświetlenia i alejek wraz z nasadzeniami zieleni, zostanie zakończona pierwsza część cmentarza i będzie on formalnie oddany do użytku. Cała inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy i koszty budowy pierwszego etapu wyniosą ponad 400 tys. złotych. W drugim etapie planuje się m.in. wykonanie kolumbarium tj. specjalnej budowli na urny z prochami po spopieleniu zwłok.

W 2014 roku rozpocznie się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. To oznacza kolejną falę możliwych do pozyskania dotacji. Gmina na tym skorzysta?

Chcielibyśmy uzyskać wsparcie finansowe dla naszych zamierzeń w wielkości nie niższej niż obecnie. Bardzo liczymy na środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, tak, aby dokończyć i zamknąć temat wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Rozpoczęliśmy prace nad sporządzeniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice”, który będzie podstawą do uzyskania środków na termomodernizację obiektów publicznych i prywatnych, instalacje odnawialnych źródeł energii – paneli solarnych, fotowoltaicznych, biogazowi, pomp ciepła i innych. Mamy nadzieję na wsparcie naszych inicjatyw w ramach współpracy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Lęborka oraz Metropolii Trójmiejskiej w ramach Forum NORDA. W obu tych organizacjach jesteśmy partnerem i współuczestniczymy w tworzeniu ich programów inwestycyjnych.

Wielu przedsiębiorców upatruje szansę na rozwój naszego regionu w tworzeniu stref przemysłowych, gdzie na specjalnych przywilejach mogą powstawać nowe miejsca pracy. W gminie Cewice udało się wyznaczyć takie obszary?

W momencie zaprzestania eksploatacji pokładów żwiru w Oskowie, rozważaliśmy przeznaczenie tego obszaru o powierzchni kilkunastu hektarów na tereny przemysłowe i zgłosiliśmy je do włączenia do Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Niestety okazało się, że takie tereny muszą mieć uchwalony, aktualny dla zamierzenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Taki plan dla tego terenu nie istniał i w końcowym efekcie obszar ten został przeznaczony na cele turystyczne. W nowo opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cewice wyznaczamy dwie strefy przemysłowe: w Cewicach w okolicach planowanej obwodnicy miejscowości i w Maszewie Lęborskim w sąsiedztwie istniejącego terenu przemysłowego. Ponadto potwierdzamy w studium istniejące tereny przemysłowe w pozostałych miejscowościach i proponujemy ich rozszerzenie tam gdzie jest to możliwe i nie będzie generować konfliktów z zabudową sąsiednią.

Takie strefy przede wszystkim potrzebują inwestorów. Pojawili się potencjalni chętni? W jaki sposób działacie, aby ich pozyskać?

O aktywniejszym pozyskiwaniu inwestorów możemy mówić, gdy planowane strefy przemysłowe zostaną formalnie ustanowione i stworzymy możliwości podłączenia ich do mediów. Oczywiście pojawiają się pytania potencjalnych inwestorów o dostępne tereny pod inwestycje. Ostatnio dotyczą głównie farm fotowoltaicznych i przetwórstwa rolno-spożywczego. Wiem o toczących się procedurach dotyczących inwestycji w Maszewie Lęborskim, Bukowinie, Łebuni. Pojawił się nowy inwestor na terenie Kamieńca w obiektach byłej wytwórni pasz.  Generalnie informujemy zainteresowanych o istniejących obecnie możliwościach inwestowania oraz perspektywie najbliższych lat, po ustanowieniu stref przemysłowych i rozbudowie infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kolejowej. Sądzę, że rewitalizacja linii kolejowej Lębork-Siemirowice wyraźnie zwiększy atrakcyjność terenów położonych w jej sąsiedztwie. Ponadto ważnym jest takie ukierunkowanie przyszłych inwestycji, aby zachować nasze bardzo atrakcyjne i cenne środowisko naturalne, krajobrazy i lasy. Takie obostrzenia będzie zawierać nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cewice.

fot. Julia Nowak
fot. Julia Nowak

Co udało się zrobić dla rozwoju turystyki? Jest przecież w okolicy sporo zabytków i pięknych krajobrazów, które warto promować.

Gmina Cewice ma wiele walorów mogących zachęcić turystów do pobytu na naszym terenie. Nie będzie to turystyka masowa jak w nadmorskich kurortach. My możemy oferować bliskość przyrody, spokój i ciszę naszych lasów i jezior. Ważnym jest to, aby pokazać te informacje turyście przyjeżdżającemu przez Gminę Cewice nad morze, zachęcić go do pozostania na trochę u nas. Temu ma służyć kompleks turystyczny, którego budowa rozpoczęła się w Oskowie. Usytuowany na wjeździe do naszej gminy pozwoli na przedstawienie turystom naszej oferty wypoczynkowej. W ostatnim czasie poprawiliśmy warunki wypoczynku nad Jeziorem Krępkowickim. Trwają prace nad zagospodarowaniem turystyczno-wypoczynkowym terenów nad Jeziorem Siemirowickim i Doliną Czarnego Potoku w Maszewie Lęborskim. W roku 2014 planujemy zrealizować duży projekt zagospodarowania terenu wokół Jeziora Bukowińskiego. Powstała koncepcje przebiegu dróg i ścieżek rowerowych oraz szlaku kajakowego na terenie gminy, które chcielibyśmy realizować również w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Lęborka. Są to główne przedsięwzięcia w tym zakresie, ale prowadzonych jest równolegle kilka mniejszych projektów związanych z ewidencją i promocją obiektów zabytkowych i ciekawych miejsc.

Ponad 30% terenu gminy to użytki rolne. Urząd Gminy Cewice wspiera rolników i rozwój rolnictwa?

Najważniejsze zadania w tym zakresie związane są z budową infrastruktury technicznej. Co roku dokonujemy gruntownej modernizacji jednej z dróg tzw. transportu rolnego. Tym sposobem zmodernizowano ważne dla rolników drogi Karwica- Unieszynko, Bukowina – Niepoczołowice, drogę transportu mleka w Pieskach. Ponadto większość z dróg gruntowych sukcesywnie remontowanych w poszczególnych sołectwach, służy właśnie rolnikom. Bardzo duże znaczenie dla prowadzących gospodarstwa rolne mają rozpoczęte budowy wodociągów w Karwicy, Lesiakach i Pieskach. Wspieramy i pomagamy, w ramach swoich możliwości, w tworzeniu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Ostatnim przykładem jest Grupa Producentów Owoców i Warzyw KAROT w Łebuni. Problemem powodującym konflikty między rolnikami, a innymi mieszkańcami niektórych miejscowości jest sprawa uciążliwości istniejących lub planowanych ferm hodowlanych. Proponujemy rozwiązanie tych sporów przez zastosowanie nowoczesnych technologii np. biogazowi, których funkcjonowanie pokazaliśmy zainteresowanym w trakcie szkolenia i wyjazdu na początku roku 2013.

Do końca kadencji pozostał niespełna rok. Ma Pan wyznaczone najważniejsze cele, które chciałby w tym czasie osiągnąć?

Tak. Pierwszym i zasadniczym celem jest oddanie do użytku głównych kolektorów tranzytowych ścieków: Bukowina- Łebunia-Osowo-Maszewo Lęborskie oraz Siemirowice-Kamieniec-Cewice. Drugim jest rozpoczęcie, odkładanej przez tyle lat, budowy sieci wodociągowych w Pieskach, Karwicy i Lesiakach. Oczywiście będziemy realizować znacznie więcej zadań, mniej kosztownych, ale często długo oczekiwanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Wystarczy powiedzieć, że planowane w budżecie na rok 2014 zadania inwestycyjne zamykają się kwotą ok. 8,9 mln złotych i obejmują 44 pozycje.

Dziękuję za rozmowę.

5 KOMENTARZE

 1. Program Wyborczy
  Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Cewice

  Opracowanie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego , które będą porządkowały i ułatwiały planowanie rozwoju poszczególnych terenów gminy zgodnie z celami wyznaczonymi strategią jej rozwoju.

  Wyznaczenie jednej lub dwu stref przemysłowych , gdzie byłyby lokalizowane zakłady przemysłowe i usługowe. Tereny zostałyby uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną. Takie strefy z zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego mogą być włączone w struktury Słupskiej Strefy Ekonomicznej co zwiększy ich atrakcyjność dla inwestorów.

  Wykorzystanie możliwości pojawiających się wraz z oddaniem do użytku w roku 2015 drogi S-6 o parametrach autostrady, przebiegającej obok północnej granicy gminy wraz z węzłami zjazdowymi w Leśnicach , Małoszycach i Mostach . Autostrada zmieni diametralnie możliwości transportowe i logistyczne firm i mieszkańców Gminy Cewice. Konieczne będzie wykonanie do tego czasu dogodnych dojazdów do węzłów autostrady tj. dróg Cewice – Pogorzelice i Maszewo (Malczyce)- Małoszyce;

  Aktywniejsze pozyskiwanie środków unijnych dla celów infrastrukturalnych
  ( kanalizacja ,wodociągi, łączność, drogi), których realizacja stworzy większe szanse lokalizacji na terenie naszej gminy nowych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych;

  Intensywne działanie na rzecz dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców wszystkich miejscowości gminy ; zwiększenie możliwości kontaktu z urzędem gminy za pośrednictwem internetu ;

  Wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych firm powstających na terenie Gminy Cewice i zatrudniających jej mieszkańców;

  Opracowanie i szybkie rozpoczęcie realizacji programu budowy zakładów energetyki odnawialnej wykorzystującej istniejący potencjał rolnictwa, leśnictwa oraz klimat naszej gminy;

  Opracowanie programu wykorzystania istniejących zasobów naturalnych , zwłaszcza pokładów żwiru i torfu przez firmy mające siedzibę na terenie gminy .

  Rozwój rolnictwa na terenie Gminy Cewice

  Utrzymanie istniejących gospodarstw rybackich na terenie gminy w skali nie zagrażającej środowisku naturalnemu;

  Pomoc w powstawaniu i działaniu wysokoefektywnych gospodarstw rolnych, nieuciążliwych dla środowiska dzięki wprowadzaniu nowoczesnych metod utylizacji odpadów rolnych ( biogazownie i kompostownie);

  Propagowanie rozwoju istniejących upraw ogrodniczych ( produkt regionalny – truskawka kaszubska) i nowych upraw sadowniczych ( wprowadzenie jeżyny, maliny, i in. );

  Stwarzanie dogodnych warunków do budowy miejscowych zakładów przetwórczych produktów roślinnych i zwierzęcych w utworzonych lokalnych strefach przemysłowych;

  Udział w negocjacjach dot. długoletnich umów zawieranych przez gospodarstwa rolne na dostawę surowców roślinnych do elektrowni biogazowych;

  Aktywna pomoc dla istniejących gospodarstw hodowlanych w rozwiązaniu problemów z zagospodarowaniem odpadów.

  Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Cewice

  Rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej i połączenie ścieżkami rowerowymi istniejących atrakcji: budowli, pomników przyrody, zabytków etc. Budowę ścieżki rowerowej łączącej gminę Cewice z trasami wokół Lęborka i powstającą drogą rowerową do Łeby.

  Powiększenie , a właściwie stworzenie bazy noclegowej przez utworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych, małych rodzinnych hoteli dla turystów i myśliwych;

  Zachęcanie do tworzenia gospodarstw agroturystycznych przez proponowanie szkoleń nt. ich organizacji i prowadzenia .

  Poszerzenie oferty turystycznej i wypoczynkowej przez stworzenie warunków do wypoczynku zimowego ,wykorzystując dobre warunki terenowe ( duże różnice wysokości terenu) i klimatyczne ( dłuższa zima ). Umożliwiają one uprawianie narciarstwa biegowego i zjazdowego. (Przykład budowy wyciągów narciarskich w ościennych gminach kaszubskich).

  W późniejszym czasie budowa basenu pływackiego przy jednej z nowopowstałych elektrowni biogazowych z wykorzystaniem do podgrzewania wody ciepła odpadowego;

  Pomoc i współpracę z organizacjami społecznymi (stowarzyszeniami) zajmującymi się promowaniem i organizacją turystyki na terenie gminy;

  Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Cewice.

  Sieć drogowa – sukcesywna naprawa dróg powiatowych na terenie gminy , zwłaszcza prowadzących do autostrady S-6;
  systematyczna naprawa zniszczonych chodników w Cewicach
  i innych miejscowościach;
  sukcesywna budowa nowych chodników w najbardziej niebezpiecznych miejscach;
  – sukcesywne remonty i poprawa nawierzchni dróg gminnych;

  Ochrona zdrowia – zwiększenie liczby lekarzy rodzinnych do trzech;
  – utrzymanie istniejących gabinetów, zwłaszcza rehabilitacji;
  – poszerzenie zakresu przyjęć przez specjalistów , szczególnie ginekologa
  pomoc w utworzeniu domu pobytu dziennego dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagających stałej opieki;

  Kultura i sport – utrzymanie w budżecie nakładów na kulturę ( bez zadań inwestycyjnych) w wysokości 2%;
  budowa brakujących obiektów sportowych ;
  utrzymanie pomocy finansowej dla stowarzyszeń i klubów sportowych w dotychczasowej wysokości;

  Opieka społeczna – racjonalizacja wydatków;
  prowadzenie szkoleń i kursów dających szansę na znalezienie zatrudnienia i możliwość trwałej rezygnacji z pomocy społecznej;
  pomoc w stworzeniu domu opieki społecznej oraz domu spokojnej starości;

  Oświata i wychowanie – utrzymanie istniejącej sieci szkół i przedszkoli;
  pomoc w organizacji przedszkoli społecznych w innych miejscowościach, które będą ich tworzeniem zainteresowane;
  – stworzenie systemu stypendialnego dla dzieci uzdolnionych – promowanie uczniów bardzo dobrych;
  – preferowanie zatrudniania w placówkach oświatowych gminy nauczycieli zamieszkałych na terenie gminy Cewice ( ważne wobec konieczności obniżania zatrudnienia w szkołach ze względu na niż demograficzny)

  Ochrony naszego środowiska naturalnego
  Sieć kanalizacyjna – dokończenie budowy zintegrowanej sieci kanalizacyjnej w gminie, łączącej większe miejscowości o skupionej zabudowie;
  określenie zasad projektowania , budowy i eksploatacji oczyszczalni w pozostałych miejscowościach: Popowo, Unieszyno , Unieszynko, Karwica, Lesiaki i in.;
  – pomoc w budowie małych oczyszczalni przydomowych ;

  Gazyfikacja terenu gminy Cewice– określenie możliwości i terminów budowy sieci gazowej na terenie gminy w świetle opracowanych już planów budowy gazociągów tranzytowych przez teren powiatu lęborskiego;

  Energetyka odnawialna – określenie możliwości budowy na terenie gminy kilku małych elektrowni biogazowych bazujących na lokalnych surowcach rolnych;
  określenie potencjalnych terenów w gminie gdzie można zlokalizować elektrownie wiatrowe i ich budowa ;

  We współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego HELIOS dalszy rozwój energetyki solarnej. Wspólne przygotowanie projektu budowy małych, przydomowych siłowni wiatrowych. Rozpoznanie możliwości budowy małych elektrowni wodnych na rzekach.

  Lokalizacja zakładów przemysłowych i uciążliwych usług w strefach przemysłowych nie kolidujących z terenami o funkcji mieszkalnej , turystycznej i wypoczynkowej;

 2. Uważam, że pewne sprawy powinny być załatwiane, bez zbędnej procedury administracyjnej. W gminach, gdzie od wieków mieszkali Kaszubi, powinno się szanować przeszłość tych potomków Słowian Nadbałtyckich i należałoby wracać do słowiańskich, kaszubskich korzeni. Przejawem takiej troski mogłoby być automatyczne wprowadzanie tablic z nazwami kaszubskimi i polskimi. Tam, gdzie w wyniku skomplikowanych dziejów tej ziemi, Kaszubów-Słowińców częściowo zgermanizowano, a następnie władze polskie, po zakończonej wojnie w 1945r., uznały ich za Niemców i zmusiły do opuszczenia kaszubskiej Ojczyzny, należałoby ze szczególnym pietyzmem przywracać język kaszubski, brzmiący tam, w państwie niemieckim, mimo kilku wieków germanizacji. Tablice nazw miejscowości, kaszubsko brzmiące, to byłby krok we właściwą stronę.

 3. Już wkrótce ruszy akcja dotycząca tablic z nazwami miejscowości w języku kaszubskim i polskim.
  Na początek Popowo, Bukowina, Pieski…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.