fot. ZKP

Z inicjatywy Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Rada Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”.

fot. ZKP

Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) powstał dzięki inicjatywie osób ze środowiska Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1982 roku i nawiązuje w swej działalności dydaktyczno-wychowawczej do idei „szkoły dla życia” bpa Grundtviga. W latach 1980-tych podstawowym zadaniem KUL-u było szkolenie pracowników wiejskich placówek kultury z kilku pomorskich województw. Od początku istnienia podejmował on też sprawy oświaty i kultury regionu Kaszub. Bazując na współpracy ze środowiskami twórczymi, grupą niepokornych nauczycieli-regionalistów czy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego, KUL realizował programy inspirujące działalność kulturalną i oświatową społeczności wiejskich.

Dzięki silnemu zakorzenieniu w regionie i ugruntowanym związkom ze społecznością Pomorza placówka nie przeżywała „chudych lat” w początkach lat 1990-tych, co było doświadczeniem znacznej części tych nielicznych internatowych UL-ów, które dotrwały do okresu transformacji początku lat 1990-tych. Kaszubski Uniwersytet Ludowy wykorzystał szansę, jaką dawały postępujące zmiany ustrojowe. Oferta programowa została dopasowana do warunków budowania samorządności lokalnej i demokracji, a jej rezonans społeczny potwierdził zasadność zaproponowanych kierunków aktywności edukacyjnej.

Symbolicznym wejściem w nową rzeczywistość edukacyjną były programy edukacji dla samorządowców realizowane w początkach lat 1990-tych stale rozszerzane oferty w ostatniej dekadzie spowodowało konieczność poszukania nowych obiektów. Szczupłość bazy w Wieżycy stała się bowiem jednym z istotnych hamulców dalszego rozwoju ze względu na brak miejsca w salach dydaktycznych i internacie dla wszystkich chętnych.

W 1995 r. udało się pozyskać XIX-wieczny pałacyk otoczony parkiem w Starbieninie k. Choczewa (na północy woj. pomorskiego), w którym po zakończeniu remontu otwarto filię Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Mieści się tam dzisiaj m.in. Ośrodek Edukacji Ekologicznej i pracownie rzemiosła artystycznego. W latach 2007-2010 z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej została zmodernizowana baza siedziby głównej w Wieżycy. Zaś wyposażenie pokoi noclegowych oraz sal dydaktycznych siedziby KUL w Wieżycy sfinansowano z dotacji udzielonej przez Fundację Użyteczności Publicznej Hermanna-Niermanna z Düsseldorfu.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”

Wieżyca 1, 83-315 Szymbark

§I

1. Kandydaci do konkursu muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie mogą być karani;

3) korzystać z pełni praw publicznych;

4) mieć ukończone wyższe studia magisterskie;

5) mieć co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

6) mieć udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim;

7) posiadać dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

8) znać w stopniu komunikatywnym przynajmniej jeden język obcy;

9) znać przepisy prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury i edukacji niepublicznej.

10) znać problematykę, będącą przedmiotem działalności KUL-u oraz otoczenia, w którym ta instytucja funkcjonuje, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Kaszub i Pomorza.

2. Preferowani będą kandydaci:

1) wyróżniający się kreatywnością, doświadczeniem i umiejętnością pozyskiwania środków dla instytucji ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;

2) posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz umiejętność w nawiązywaniu dobrych kontaktów interpersonalnych;

§II

1. Wnioski do konkursu na stanowisko prezesa KUL-u należy składać w formie pisemnej.

2. Wnioski muszą zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej – CV,

3) kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

5) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168 ze zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

7) oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

8) autorski projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej KUL-u (maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem:

a) wizji programu obejmującego działalność edukacyjną, kulturalną i gospodarczą KUL-u (w tym koncepcja użytkowania obiektów w Wieżycy i Starbieninie) z zachowaniem celu działalności tej instytucji,

b) propozycji programowych minimum na 3 lata,

c) programu współpracy z instytucjami samorządowymi, krajowymi oraz zagranicznymi (realizacja wspólnych przedsięwzięć),

d) propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

e) organizacji i współorganizacji działań realizujących idee KUL-u,

f) współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim).

9) koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jej edycję (np. pdf) na płycie CD lub PenDrive (pamięć USB).

3. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje.

4. Wniosek wraz z załącznikami powinien być przesłany pocztowo lub e-mailowo z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji „Kaszubskie Uniwersytet Ludowy”.

5. Wniosek o przystąpienie do niniejszego konkursu należy przesłać na adres Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark lub na adres e-mail wiezyca@kul.org.pl do dnia 13 października 2017 r.

6. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

§III

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem 20.09.2017 r., wraz z publicznym ogłoszeniem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową, którą stanowią członkowie Rady Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”.

3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i merytoryczne, a także posiadającymi kompletną dokumentację, zostaną przeprowadzone w siedzibie Fundacji w Wieżycy w dniu 16 października 2017 r. o godz. 16.30.

4. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia decyzji przez Komisję Konkursową o wyborze Prezesa Zarządu Fundacji KUL-u lub podjęcia decyzji o nierozstrzygnięciu konkursu.

5. Rada Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” po rozstrzygnięciu konkursu podejmie decyzję o powołaniu prezesa na okres od 3 do 6 lat.

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Fundacji KUL.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji KUL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.