fot. Steven Vance/CC/Flickr

CO SIĘ UBEZPIECZA?

Pracowniczy program emerytalny jest tworzony w celu gromadzenia środków na rzecz jego uczestników, czyli pracowników. Wypłata zgromadzonych środków może nastąpić:

1) na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat;

2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55. roku życia;

3) w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków;

4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

W przypadku wyboru zakładu ubezpieczeń na życie jako prowadzącego PPE istnieje możliwość połączenia funkcji emerytalnej z ochroną ubezpieczeniową. Warunki ubezpieczenia mogą przewidywać podział wpłacanej składki na te dwa cele. Składka wpłacana na PPE podlega regulacjom ustawowym, a pozostała jej część może być przeznaczona na ochronę, np. ubezpieczenie na życie.

OD CZEGO CHRONI?

Oszczędności uzupełnią świadczenie emerytalne, jakie otrzymasz po przejściu na emeryturę z I i II filara. Pracownicze programy emerytalne (PPE) zostały wprowadzone i uregulowane w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych jako całkowicie dobrowolne i ogólnodostępne systemy zorganizowanego oszczędzania. Uczestnictwo w trzecim filarze oferuje Ci szansę uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę.

Pracowniczy program emerytalny tworzą: umowa zakładowa lub międzyzakładowa oraz umowa z instytucją finansową. Na podstawie tych umów finansowana przez pracodawcę składka podstawowa, wraz z ewentualną składką dodatkową zadeklarowaną przez pracownika, trafia do wybranej instytucji finansowej.

fot.  Steven Vance/CC/Flickr
fot. Steven Vance/CC/Flickr

Z Twojej perspektywy, tj. pracownika uczestniczącego w programie, podstawowe znaczenie ma treść umowy zakładowej, którą pracodawca uzgadnia w toku tworzenia PPE z reprezentacją pracowników. Umowa ta określa formę pracowniczego programu emerytalnego, warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego oraz wysokość składki podstawowej. W zależności od tego, jaka instytucja finansowa zarządza środkami gromadzonymi w ramach programu, uczestnikom oferowany jest produkt o charakterze czysto inwestycyjnym lub produkt łączący w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej. Forma danego pracowniczego programu emerytalnego zostaje określona na etapie jego tworzenia i jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników. Do programu może przystąpić każdy pracownik spełniający warunki określone w umowie zakładowej.

SKŁADKA

Wysokość składki podstawowej deklarowana jest przez pracodawcę:

1) procentowo od wynagrodzenia, albo

2) w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo

3) procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości składki.

Pamiętaj jednak, że składka nie może być wyższa niż 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika.

Uczestnik PPE może, o ile przewiduje to umowa zakładowa, zadeklarować i wpłacać składkę dodatkową, która inwestowana jest na takich samych zasadach jak składka podstawowa.

Ważne! Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć:

  • czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

WAŻNE

Jeżeli skorzystasz z programu emerytalnego, to możesz liczyć na takie korzyści: gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę, częściowe uniezależnienie się od obowiązkowego systemu emerytalnego, zwolnienie dochodów z PPE z 19% podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, zwolnienie z podatku spadkowego (w przypadku śmierci uczestnika), zwolnienie z obowiązku składkowego (składki na PPE bez obciążenia obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne).

Zgodnie z ustawą regulującą działalność PPE[1] programy mogą być prowadzone w jednej z następujących form: funduszu emerytalnego; umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego; umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń; grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; zarządzania zagranicznego.

Środki zaoszczędzone w ramach PPE są powiększane o zyski z inwestycji. Po osiągnięciu przez Ciebie odpowiedniego wieku mogą być spożytkowane w dowolny sposób. Mają one stanowić dodatkowe źródło dochodów gdy przejdziesz na emeryturę, pozwalając Ci na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, mimo zastąpienia wynagrodzenia z pracy świadczeniem emerytalnym. Wypłata następuje na wniosek uczestnika i może być jednorazowa albo ratalna.

[1] Zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące programy, oraz warunki uczestnictwa w tych programach określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116 , poz. 1207 z późn. zm.) oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Tylko w odniesieniu do takich programów może być używane określenie „pracowniczy program emerytalny”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.