mat. prasowe

Grupa ENERGA zakończyła 2013 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Przychody wzrosły o 2 proc. do poziomu 11,4 mld zł, zysk netto był aż o 63 proc. wyższy i wyniósł 743 mln zł. Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną przez Zarząd Spółki wypłatę 414 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję.

mat. prasowe
mat. prasowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku wzrosły o 252 mln zł (2 proc.) do poziomu 11 429 mln zł. Pozytywny wpływ na poziom sprzedaży miała wyższa taryfa dystrybucyjna, korzystne warunki hydrometeorologiczne dla wytwarzania w elektrowniach wodnych oraz wzrost mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 21 proc. i wyniosła 1 965 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 63 proc. i wyniósł 743 mln zł. Poprawie uległy marże: rentowność EBITDA wzrosła do 17,2 proc. z 14,6 proc., natomiast na poziomie wyniku netto marża wyniosła 6,5 proc. w stosunku do 4,1 proc. w 2012 roku. Na dynamiczne wzrosty EBITDA oraz zysku netto wpływ miały wyniki segmentów dystrybucji oraz wytwarzania.

Dobre wyniki finansowe pozwoliły Zarządowi ENERGA SA na zarekomendowanie wypłaty 414 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za rok 2013 (499 mln zł), czyli 1 zł na jedną akcję. Polityka wypłaty dywidendy jest konsekwentnie realizowana przez spółkę: w 2012 r. na dywidendę za 2011 r. przeznaczyła 646 mln zł, co stanowiło 86 proc. zysku netto, a w kolejnym roku – 497 mln zł, czyli 91 proc. zysku. Ostatecznie decyzję o wypłacie z zysku za 2013 r. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

mat. prasowe
mat. prasowe

– Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników i zgodnie z naszymi zapowiedziami, w tym i kolejnych latach, będziemy chcieli dzielić się z Akcjonariuszami lwią częścią zysku. Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości powyżej założeń wskazanych w prospekcie, jest dowodem realizacji tych zapowiedzi. W minionym roku inwestorzy docenili stabilność naszego biznesu, o czym świadczy choćby zakończona sukcesem emisja euroobligacji czy przeprowadzenie największej od ponad dwóch lat oferty publicznej sprzedaży akcji i debiut na warszawskim parkiecie – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

ENERGA SA zadebiutowała na GPW w Warszawie 11 grudnia 2013 roku, a wejście na Giełdę poprzedzone było przeprowadzeniem publicznej oferty sprzedaży akcji, której wartość wyniosła 2,4 mld zł. Wcześniej Grupa ENERGA pozyskała finansowanie w wysokości 500 mln euro w formie 7-letnich euroobligacji, a skala zainteresowania inwestorów przekroczyła kwotę oferowanych papierów. Ponadto ENERGA SA pozyskała finansowanie na atrakcyjnych warunkach zawierając w minionym roku umowy kredytowe: z EBOR na 800 mln zł i z EBI na 1 mld zł.

Wyższa rentowność dystrybucji – stabilny biznes

W 2013 roku największy udział w wypracowaniu zysku EBITDA Grupy miał, kluczowy dla niej w strukturze dochodów, segment dystrybucji. Wskaźnik ten wyniósł 79 proc., czyli o ponad 4 p.p. więcej niż w roku poprzednim.

– Nasza rentowność na poziomie EBITDA w obszarze dystrybucji wzrosła z 33,1 do 41,1 proc. Mamy ambicję by być liderem w zakresie efektywności i konsekwentnie poprawiać nasze rezultaty na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki temu Grupa ENERGA, będąc  wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, jest w stanie pozyskiwać finansowanie na bardzo korzystnych warunkach – mówi Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych.

Wzrost produkcji energii – większe przychody

W 2013 roku wolumen sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę wzrósł o ponad 12 proc. i wyniósł 29,1 TWh. Na rynku hurtowym Grupa ENERGA podwoiła sprzedaż, która ukształtowała się na poziomie 10,9 TWh. Grupa w 2013 roku dostarczyła 20,4 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza Grupy ENERGA na koniec 2013 roku wynosiła 1,3 GW. Grupa wytworzyła brutto 5,0 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 0,9 TWh, czyli 22 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost produkcji energii, o 38 proc., nastąpił w elektrowniach przepływowych, na co wpływ miały korzystne warunki hydrometeorologiczne. O 27 proc. wzrosła produkcja jednostek współspalających biomasę (2013 rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania kotła do współspalania biomasy w spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka).

Na koniec 2013 roku w odnawialnych źródłach energii (OZE) zainstalowanych było 0,5 GW, a produkcja zielonej energii z aktywów Grupy wyniosła 1,9 GWh energii elektrycznej brutto.

Efektywne inwestycje – korzyści dla klienta

Nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 2 802 mln zł (1 849 mln zł w 2012 r.), z czego blisko połowa, bo 1 397 mln zł przeznaczona została na inwestycje w kluczowym dla dochodów Grupy segmencie dystrybucji. Ponadto Grupa ENERGA przeznaczyła 1 052 mln zł na zakup spółek wiatrowych od Grupy DONG i Iberdrola Renovables oraz spółki Ciepło Kaliskie. Finalizacja tych transakcji zwiększyła moce wytwórcze w OZE z 343 MW do 508 MW, przyczyniając się do realizacji strategii Grupy, która zakłada umacnianie jej pozycji na rynku energii odnawialnej.

Ubiegłoroczne inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnych, podobnie jak te z lat poprzednich, przekładają się na poprawę jakości dostaw energii, co widoczne jest we wskaźnikach określających zarówno częstotliwość, jak i czas trwania zakłóceń zasilania. W 2013 roku o 12 proc. spadła częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI)wobec roku 2012. Wprawdzie z uwagi na przejście orkanu Ksawery średni czas awarii na odbiorcę wzrósł o niespełna 15 proc. (wskaźnik SAIDI), ale i tak pozostaje o 41 proc. niższy niż w roku 2011 r.

Stałą poprawę jakości obsługi odbiorców Grupa ENERGA realizuje również poprzez inwestowanie w rozwój technologiczny biznesu dystrybucji, m.in. budowę systemu inteligentnego opomiarowania, które stanowi element wdrażania inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Do tej pory Grupa zainstalowała już ok. 400 tys. liczników zdalnego odczytu u klientów indywidualnych oraz u wszystkich odbiorców biznesowych. Innowacyjne rozwiązania przynoszą już klientom konkretne korzyści, m.in. w postaci rzeczywistych, a nie prognozowanych rozliczeń za zużytą energię elektryczną. Ponadto Grupa ENERGA z sukcesem testuje inteligentne rozwiązania dystrybucyjne, związane m.in. z podniesieniem pewności zasilania.

–  Wstępne wyniki naszych zaawansowanych programów pilotażowych wskazują na wysoką skuteczność systemu inteligentnych sieci w skracaniu przerw w dostawach energii, co wpływa na satysfakcję klienta i oszczędności dla Spółki. Wysoką skuteczność osiągają także zdalne odczyty, co pozwala nam na wejście w kolejny etap oferowania udogodnień dla klientów – na obszarach objętych wdrożeniem AMI  udostępniamy konkretne produkty oparte na bazie inteligentnego opomiarowania  – mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju.

Uporządkowana Grupa – sprawniejsze działanie

W 2013 roku ENERGA kontynuowała proces reorganizacji i porządkowania struktur Grupy Kapitałowej. Celem tych działań jest podniesienie rentowności poprzez optymalizację kosztów, a także większa integracja podstawowych obszarów działalności. Wprowadzony został nowy ład organizacyjny oparty na regułach rynkowych i strategiach konkurencji, wdrożona została również polityka zarządzania przez cele. Model biznesowy Grupy oparty został na trzech, samodzielnych w realizacji celów biznesowych, segmentach: wytwórczym, dystrybucyjnym i sprzedażowym. ENERGA SA pełni w tym modelu funkcję kontrolną i strategiczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.