mat. prasowy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku zaprasza do udziału w XVIII Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2014” oraz w towarzyszącym mu XIII Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim o „Laur Słupskich Kotwic” i XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Łajba 2014”  o tematyce morskiej i marynistycznej. Gazeta Kaszubska sprawuje patronat medialny nad Festiwalem.

mat. prasowy
mat. prasowy

Festiwal odbędzie się  29 marca w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Podczas finału wręczone zostaną również nagrody przyznane laureatom XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego i  XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Regulamin XVIII Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2014”

Cele:

 

 1. Propagowanie tradycji morskiej w piosence.

 2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci ze szkół podstawowych.

 3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów.

 4. Wymiana doświadczeń pedagogicznych i poszerzenie literatury wokalnej dla dzieci.

 5. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym.

Organizacja Festiwalu:

 

 1. Organizatorem Festiwalu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

 2. Patronat nad konkursem objął: Senator RP – Kazimierz Kleina oraz Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej – Andrzej Królikowski.

 3. Współorganizatorami Festiwalu są: Urząd Morski w Słupsku, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej RP w Ustce i Słupski Inkubator Technologiczny.

 4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

 5. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2014 r.

 6. Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Jeśli zgłosi się mniej niż 6 zespołów lub 6 solistów, wykonawcy zostaną ocenieni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VI.

 7. Nagrody główne Festiwalu to: Nagroda Prezesa ZG LMiR w Gdyni, Nagroda Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Nagroda Komendanta CSzMW w Usce.

 8. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 9. Organizator Festiwalu zapewnia uczestnikom i ich opiekunom słodki poczęstunek i napój.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrań szant.

 11. Sekretariat Festiwalu prowadzi Anna Butryn, członek zespołu kierowniczego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

 12. Finał odbędzie się 29 marca 2014 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami Festiwalu mogą być soliści i zespoły instrumentalno-wokalne (maksymalnie 7-osobowe) ze szkół podstawowych, ośrodków kultury.

 2. Repertuar: wyłącznie szanty w polskiej wersji językowej.

 3. Dopuszczalne są utwory już istniejące lub nowo skomponowane.

 4. Dopuszcza się układy choreograficzne.

 5. Dopuszczalna forma akompaniamentu: własny lub półplayback.

 6. Uczestnicy nie mogą ponownie prezentować utworu wykonywanego przez siebie w poprzednich edycjach festiwalu „Łajba” (do 5 lat wstecz).

 7. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły lub dwóch solistów, lub jeden solista i jeden zespół.

 8. Warunkiem udziału jest przesłanie do 28 lutego 2014 r. poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia pobranej ze strony www.sp9.slupsk.pl w zakładce Łajba, na adres sekretariatu Festiwalu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 im. kmdra Stanisława Hryniewieckiego, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk.

 9. Każdy wykonawca na karcie zgłasza propozycje dwóch utworów, z czego będzie prezentował tylko jeden utwór, wskazany przez organizatora w celu uniknięcia powtarzania się szant podczas występów konkursowych.

 10. Informacja, który z zaproponowanych utworów zostanie zaprezentowany na Festiwalu, zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sp9.slupsk.pl do 10 marca 2014 r. oraz przekazana do zainteresowanych szkół drogą mailową.

 11. Laureat Festiwalu występuje podczas Koncertu finałowego kolejnej edycji Festiwalu.

 12. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.

 

Regulamin XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego o „Laur Słupskich Kotwic”

 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do podejmowania tematyki marynistycznej w różnych formach dziennikarskiej wypowiedzi.

 1. Konkurs organizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku.

 2. Patronat nad konkursem objął: Senator RP – Kazimierz Kleina oraz Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej – Andrzej Królikowski.

 3. Redakcyjni partnerzy: Redakcja dwumiesięcznika „Powiat Słupski”, wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Redakcja słupskiego dwutygodnika „Moje Miasto” oraz Gazeta Kaszubska.

 4. Celem tegorocznej edycji konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do podejmowania tematyki morskiej w różnych formach dziennikarskiej wypowiedzi, przybliżenie szeroko pojętej problematyki morskiej i jej popularyzacja w środowisku szkolnym oraz kształtowanie wśród dzieci postaw przyjaznych morzu. Celem tegorocznej edycji jest także uczczenie pamięci tragicznie zmarłego w lipcu 2013 r. Kapitana Edwarda Zająca – laureata tytułu Samotnego Żeglarza Roku 2012 i jurora XII Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego o „Laur Słupskich Kotwic”.

 5. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Bezpieczeństwo na morzu i nad morzem oraz innymi akwenami”.

 6. Konkurs obejmuje dwie kategorie: wypowiedź dziennikarską i fotoreportaż.

 7. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

 8. W konkursie na wypowiedź dziennikarską ocenie podlegać będą tylko pojedyncze prace zgłoszone przez redakcje szkolnych gazetek lub indywidualnie przez autora, bądź jego opiekuna. Dopuszczalne są wszystkie formy dziennikarskiej wypowiedzi z wyjątkiem notatki prasowej, krótkiej informacji.

 9. Objętość prac: od 1 do 3 stron A4 (34 wiersze na stronie, odstęp 1,5, 86 znaków w wierszu, czcionka 12-punktowa).

 10. Nie będą oceniane nadesłane całe gazetki, wyodrębnione z nich kolumny lub strony o tematyce morskiej itp. Nie będą oceniane też prace literackie. Tematyka prac nie może być zmyślona, musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości i być aktualna. Prace muszą być przesłane w wersji elektronicznej w programie MS Word (na płycie CD) i wydrukowane w 5 egzemplarzach.

 11. W konkursie na fotoreportaż oceniane będą zestawy składające się maksymalniez 5 zdjęć. Zdjęcia muszą być w wersji papierowej i mieć format 15 x 21 cm. Dodatkowo prace fotograficzne powinny być przesłane w zapisie elektronicznym – na płycie CD – w formacie jpg. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe. Wszystkie muszą dotyczyć tego samego tematu. Fotoreportaż należy opatrzyć tytułem i krótko opisać jakiego zdarzenia dotyczy, gdzie został wykonany itp. Fotoreportaże bez tytułu i bez opisu nie będą oceniane. Odrzucone zostaną też zestawy ze zdjęciami z nadrukowanymi datami ich wykonania. Wysłane prace muszą być własnością ich autora.

 12. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Łajba 2014 – Konkurs dziennikarski”. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony: http://www.sp9.slupsk.pl/ – zamieszczona w zakładce „Łajba”.

 13. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2014 roku.

 14. Nadesłane na konkurs prace oceni jury składające się z zawodowych dziennikarzy i fotoreporterów, powołane przez organizatora konkursu.

 15. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie przysługiwało od niego żadne odwołanie.

 16. Za trzy najlepsze prace w każdej kategorii – wypowiedz dziennikarska i fotoreportaż – przyznane zostaną statuetki „Słupskiej Kotwicy”, dyplomy i nagrody rzeczowe. Redakcyjni partnerzy konkursu zdecydują o druku tych prac na łamach własnych pism.

 17. Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronie www.sp9.slupsk.pl oraz wysłana do szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie do 14 marca 2014.

 18. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie inny podział nagród, prawo do korekty redakcyjnej nadesłanych prac oraz prawo do ich publikacji we własnym piśmie, na swojej stronie internetowej i w pismach redakcyjnych partnerów konkursu.

 19. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród to: 29 marca 2014 roku podczas Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2014” w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13 B w Słupsku.

 20. Sekretariat konkursu prowadzi Iwona Poźniak, nauczyciel języka polskiego, konsultant ds. informacji pedagogicznej i wydawnictw Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: mail: iwop0@poczta.onet.pl

 1. Adres organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku

ul. Małachowskiego 9

76-200 Słupsk

 

Regulamin  XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 1. Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, uwrażliwienie na piękno nadmorskiego krajobrazu, promowanie regionu.

 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0-III szkoły podstawowej, kl. IV-VI szkoły podstawowej.

 3. Tematyka prac związana z morzem i marynistyką.

 4. Technika wykonania prac: malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne.

 5. Format prac: A4 lub A3.

 6. Do prac powinien zostać dołączony opis zawierający: tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę i adres placówki zgłaszającej, pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

 7. Prace konkursowe (maksymalnie 10 prac z jednej placówki w każdej kategorii wiekowej) wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres sekretariatu Konkursu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Łajba 2014 – Konkurs plastyczny”. Karty zgłoszenia do pobrania na stronie www.sp9.slupsk.pl w zakładce Łajba.

 8. Sekretariat Konkursu prowadzi Jolanta Porada, wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

 9. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac na konkurs upływa 28 lutego 2014 r.

 10. Uszkodzone lub pogniecione w czasie transportu prace nie będą oceniane przez jury.

 11. Prace ocenia profesjonalne jury.

 12. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy.

 13. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają statuetki i dyplomy.

 14. Opiekunowie wyróżnionych i nagrodzonych uczniów otrzymają dyplomy.

 15. Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronie www.sp9.slupsk.pl oraz wysłana do szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie do 14 marca 2014.

 16. Uroczyste wręczenie nagród – 29 marca 2014 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13B.

 17. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do ich dalszego wykorzystania.

Karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej organizatora Festiwalu.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.