Fot. GK

W ostat­nich la­tach kraj opu­ści­ły ponad dwa mi­lio­ny Po­la­ków. Wyludnia się Opolsz­czyzna  i Pod­la­sie. Tym­cza­sem w Trój­mie­ście nadal od­no­to­wu­jemy do­dat­ni przy­rost mi­gra­cji.Tutaj osiedlają się Polacy z całego kraju.

Fot. GK
Fot. GK

Pod­czas wtor­ko­we­go po­sie­dze­nia se­nac­kiej ko­mi­sji emi­gra­cji i łącz­no­ści z Po­la­ka­mi za gra­ni­cą przed­sta­wio­no naj­now­szy ra­port Ko­mi­te­tu Badań nad Mi­gra­cja­mi PAN pt.: „Spo­łecz­ne skut­ki naj­now­szej fali wy­chodź­stwa”. Z do­ku­men­tu wy­ni­ka, że wiele re­gio­nów kraju zmaga się z do­tkli­wy­mi skut­ka­mi emi­gra­cji, szcze­gól­nie tej zwią­za­nej z otwar­ciem ryn­ków eu­ro­pej­skich po wstą­pie­niu do Unii Eu­ro­pej­skiej.

Jak podał PAP, w ra­por­cie na­pi­sa­no, że „wy­ni­ka­ją­ca z per­ma­nent­nej emi­gra­cji de­po­pu­la­cja, w po­łą­cze­niu z ni­ski­mi wskaź­ni­ka­mi uro­dzeń oraz sta­rze­niem się spo­łe­czeń­stwa, po­wo­du­ją zna­czą­ce za­bu­rze­nia w roz­wo­ju spo­łecz­no-go­spo­dar­czym i rzu­tu­ją na przy­szły roz­wój tych re­gio­nów”.

Licz­bę emi­gran­tów cza­so­wych sza­cu­je się obecnie na 2 mln 17 tys. Naj­wię­cej osób wy­je­cha­ło z wo­je­wództw ślą­skie­go, ma­ło­pol­skie­go i dol­no­ślą­skie­go, ale w od­nie­sie­niu do lud­no­ści fak­tycz­nie za­miesz­ka­łej licz­ba emi­gran­tów jest naj­więk­sza na Opolsz­czyź­nie (10,6 proc. lud­no­ści), Pod­la­siu, (9,1 proc.), Pod­kar­pa­ciu (8,4 proc.) oraz na War­mii i Ma­zu­rach (7,5 proc.). Tymczasem wskaź­nik mi­gra­cji województwie pomorskim wynosi 2,2, pro­cent , a w Trójmieście 1,8 procent. To drugi po Warszawie wynik w Pol­sce.

Jak wy­ni­ka z pro­gno­zy mi­gra­cji miesz­kań­ców wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go na naj­bliż­sze lata, do roku 2020 utrzy­ma się u nas do­dat­nie saldo mi­gra­cji. Przy­jeż­dżać tu będą przede wszyst­kim osoby młode, do 29 roku życia.

Źródło: PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.