Pracowniczy program emerytalny (PPE)

08 lipca 2014r. | Drukuj

CO SIĘ UBEZPIECZA?

Pracowniczy program emerytalny jest tworzony w celu gromadzenia środków na rzecz jego uczestników, czyli pracowników. Wypłata zgromadzonych środków może nastąpić:

1) na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat;

2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55. roku życia;

3) w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków;

4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

W przypadku wyboru zakładu ubezpieczeń na życie jako prowadzącego PPE istnieje możliwość połączenia funkcji emerytalnej z ochroną ubezpieczeniową. Warunki ubezpieczenia mogą przewidywać podział wpłacanej składki na te dwa cele. Składka wpłacana na PPE podlega regulacjom ustawowym, a pozostała jej część może być przeznaczona na ochronę, np. ubezpieczenie na życie.

OD CZEGO CHRONI?

Oszczędności uzupełnią świadczenie emerytalne, jakie otrzymasz po przejściu na emeryturę z I i II filara. Pracownicze programy emerytalne (PPE) zostały wprowadzone i uregulowane w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych jako całkowicie dobrowolne i ogólnodostępne systemy zorganizowanego oszczędzania. Uczestnictwo w trzecim filarze oferuje Ci szansę uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę.

Pracowniczy program emerytalny tworzą: umowa zakładowa lub międzyzakładowa oraz umowa z instytucją finansową. Na podstawie tych umów finansowana przez pracodawcę składka podstawowa, wraz z ewentualną składką dodatkową zadeklarowaną przez pracownika, trafia do wybranej instytucji finansowej.

fot.  Steven Vance/CC/Flickr

fot. Steven Vance/CC/Flickr

Z Twojej perspektywy, tj. pracownika uczestniczącego w programie, podstawowe znaczenie ma treść umowy zakładowej, którą pracodawca uzgadnia w toku tworzenia PPE z reprezentacją pracowników. Umowa ta określa formę pracowniczego programu emerytalnego, warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego oraz wysokość składki podstawowej. W zależności od tego, jaka instytucja finansowa zarządza środkami gromadzonymi w ramach programu, uczestnikom oferowany jest produkt o charakterze czysto inwestycyjnym lub produkt łączący w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej. Forma danego pracowniczego programu emerytalnego zostaje określona na etapie jego tworzenia i jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników. Do programu może przystąpić każdy pracownik spełniający warunki określone w umowie zakładowej.

SKŁADKA

Wysokość składki podstawowej deklarowana jest przez pracodawcę:

1) procentowo od wynagrodzenia, albo

2) w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo

3) procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości składki.

Pamiętaj jednak, że składka nie może być wyższa niż 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika.

Uczestnik PPE może, o ile przewiduje to umowa zakładowa, zadeklarować i wpłacać składkę dodatkową, która inwestowana jest na takich samych zasadach jak składka podstawowa.

Ważne! Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć:

  • czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

WAŻNE

Jeżeli skorzystasz z programu emerytalnego, to możesz liczyć na takie korzyści: gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę, częściowe uniezależnienie się od obowiązkowego systemu emerytalnego, zwolnienie dochodów z PPE z 19% podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, zwolnienie z podatku spadkowego (w przypadku śmierci uczestnika), zwolnienie z obowiązku składkowego (składki na PPE bez obciążenia obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne).

Zgodnie z ustawą regulującą działalność PPE[1] programy mogą być prowadzone w jednej z następujących form: funduszu emerytalnego; umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego; umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń; grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; zarządzania zagranicznego.

Środki zaoszczędzone w ramach PPE są powiększane o zyski z inwestycji. Po osiągnięciu przez Ciebie odpowiedniego wieku mogą być spożytkowane w dowolny sposób. Mają one stanowić dodatkowe źródło dochodów gdy przejdziesz na emeryturę, pozwalając Ci na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, mimo zastąpienia wynagrodzenia z pracy świadczeniem emerytalnym. Wypłata następuje na wniosek uczestnika i może być jednorazowa albo ratalna.

[1] Zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące programy, oraz warunki uczestnictwa w tych programach określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116 , poz. 1207 z późn. zm.) oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Tylko w odniesieniu do takich programów może być używane określenie „pracowniczy program emerytalny”.


Opublikowano w: Vademecum ubezpieczeń
Tagi: , , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz